عمیقاً دوست دارم و نیاز دارم که این روزها بیشتر بنویسم، ولی راستش یادم نمیاد نوشتن چطوری بود.